L Sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego
z 2003 r. Nr 19 poz. 875, z późn. zm.) –  na wniosek Wójta, zwołuję L Sesję Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 03 marca 2023 r. (piątek) o godz. 9.30  w Urzędzie Gminy Urszulin ul. Kwiatowa 35.

 

Porządek sesji:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Urszulin na rok 2023.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
  6. Zakończenie obrad.