LV Sesja Rady Gminy Urszulin VIII

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2003 r. Nr 19 poz. 875, z późn. zm.) –  na wniosek Wójta, zwołuję LV Sesję Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 21 lipca 2023 r. (piątek) o godz. 8.30 w Urzędzie Gminy Urszulin ul. Kwiatowa 35.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Urszulin.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Urszulin.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Urszulin.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Hańsk.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 10. Zakończenie obrad.