Informacja podsumowująca przeprowadzenie konsultacje społeczne

Informacja podsumowująca przeprowadzenie konsultacje społeczne

projektu uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin.

Zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1688) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin, które miały na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Urszulin.

Konsultacje społeczne odbyły się w okresie od 10.10.2023 r. do 14.11.2023 r.  w następujących formach:

I. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:

 • Formularza (tzw. e-formularza) dostępnego na stronie: https://www.ug.urszulin.eu/, https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/ oraz pod adresem: https://forms.gle/rVokNvT8hQJpMk2ZA
 • Poczty elektronicznej nadesłanej pod adres: sekretariat@urszulin.eu

II. Zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą:

 • Pobranego i wydrukowanego formularza dostępnego na stronie internetowej: https://www.ug.urszulin.eu/, https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/
 • Ponadto, formularze w formie papierowej udostępniono w Urzędzie Gminy w Urszulinie: ul. Kwiatowa 35 22-234 Urszulin, pokój nr 16, możliwość pobrania formularza w godzinach pracy Urzędu.

Wypełnione formularze w postaci papierowej należało złożyć drogą korespondencyjną na adres  ul. Kwiatowa 35 22-234 Urszulin, lub osobiście w pokoju nr 16. w godzinach pracy Urzędu.

III. Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można było zgłosić pod numerem telefonu 82 59 200 15 od lub w pokoju 16 w budynku Urzędu Gminy ul. Kwiatowa 35 22-234 Urszulin w godz. 7.30 do godz. 15.30 od poniedziałku do piątku.

IV. Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem partnerów społeczno-gospodarczych odbyło się w dniu 20.10.2023 r. o godz. 16.00 pod adresem: ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie).

V. Ankieta konsultacyjna dostępna była w wersji elektronicznej na stronie: https://www.ug.urszulin.eu/, https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/ lub pod adresem: https://forms.gle/TR3XnUrfW69AC9LSA

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin.

Obwieszczenie wójta z informacją o konsultacjach społecznych opublikowano dnia 09.10.2023.

Konsultacje społeczne skierowane były do wszystkich mieszkańców Gminy Urszulin. Informacja o konsultacjach społecznych została podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/
 • na stronie internetowej Urzędu: https://www.ug.urszulin.eu/,
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu: ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin;
 • w parsie lokalnej: Nowy Tydzień tygodnik lokalny;
 • na tablicach ogłoszeń (w widocznym miejscu) na terenie poszczególnych miejscowości Gminy Urszulin.

Materiały podlegające konsultacjom:

 • Projekt uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • Uzasadnienie projektu uchwały;
 • Mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji Gminy Urszulin.

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbyło się 20 października 2023 roku o godzinie 16:00 w budynku  Biblioteki  Publicznej w Urszulinie (Ul. Lubelska 31). W spotkaniu uczestniczyło 19 osób.

W trakcie spotkania przedstawiona została prezentacja multimedialna omawiająca po krótce treść dokumentu „Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji Gminy Urszulin” oraz treść uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin. Omówiono wyniki przeprowadzonych analiz, które pomogły wskazać obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.  Następnie mieszkańcy zostali poinformowani o dalszym przebiegu prac nad dokumentem oraz zapoznano ich z najbliższymi planowanymi formami partycypacji społecznej. Mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań, z czego z dużym zaangażowaniem skorzystali. Przedstawiciele Urzędu Gminy w Urszulinie przy wsparciu przedstawicieli firmy zewnętrznej odpowiadali na wszelkie pytania.

W czasie spotkania zapewniono również możliwość swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zgłaszania uwag i przedstawienia opinii dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin.  

W trakcie spotkania konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne ankiety. Nie zgłoszono również żadnych uwag ustnych. Nie wpłynęły żadne formularze składania uwag.