LX Sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji – 30 stycznia 2024 r. (wtorek) o godz. 8.30

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2003 r. Nr 19 poz. 875, z późn. zm.) –  na wniosek Wójta, zwołuję LX Sesję Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2024 r. (wtorek) o godz. 8.30  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Urszulinie ul. Lubelska 31.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Urszulin na lata 2023-2030.
  5. Zakończenie obrad.