Zebranie uczestników scalenia gruntów położonych w granicach obszaru scalenia Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka