Kultura

Po dawnych grodach i zamkach obronnych na naszych terenach przetrwały tylko nieliczne ślady. Jedynie w Andrzejowie możemy oglądać ruiny średniowiecznej strażnicy granicznej. Zachowane dotychczas obiekty zabytkowe to głównie budynki z XVIII i XIX wieku bezpośrednio związane z kulturą sakralną. Najważniejsze z nich znajdują się w Wereszczynie, który biskup kijowski Józef Wereszczyński w swoim traktacie moralistycznym z 1587 roku określa jako: gościniec pewny niepomiernym moczygębom i obmierzłym wydmikuflom. W traktacie tym wspomina m.in. Mikołaja Reja z Nagłowic, z którym w latach swojej młodości stykał się, jako z właścicielem części dóbr Wereszczyna i Woli Wereszczyńskiej charakteryzując go jako obżartucha i opoja.

Do zabytków Wereszczyna zaliczyć możemy: zespół dworsko-parkowy, kościół z 1783 r. pod wezwaniem św. Stanisława z bogatym wystrojem w stylu barokowym i gotyckim, cmentarz rzymsko-katolicki z kaplicą grobową rodu Rulikowskich w stylu neogotyckim, oraz cmentarz prawosławny.

Kościół katolicki z ołtarzem z połowy XVIII w. w stylu rokoko i zespół dworsko-parkowy znajduje się również w Wytycznie.  Ciekawe wyposażenie kościoła rzymsko-katolickiego i zabytkowy ołtarz zobaczyć możemy także w Woli Wereszczyńskiej.

Inną atrakcją są charakterystyczne dla Polesia drewniane chałupy, pozostałości wiatraka w Zawadówce i budynki gospodarcze o charakterystycznej zabudowie poleskiej (konstrukcja zrębowa, węgłowana na rybi ogon) w Zawadówce i Załuczu Starym oraz ekspozycja etnograficzna w Muzeum Poleskiego Parku Narodowego. Również w domostwach obecnych mieszkańców okolicznych wsi możemy jeszcze spotkać powszechne dawniej skrzynie i inne tradycyjne sprzęty gospodarstwa domowego o których ich właściciele do dziś snują opowieści.