Kategoria: Informacja

Zakończenie sprzedaży paliwa stałego

Informujemy że dzień: 29.12.2022 r. jest ostatnim dniem w 2022 roku w którym prowadzimy sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych dla osób uprawnionych.

Informacja o oszczędzaniu energii elektrycznej

Informacja

Ze względu na konieczność oszczędzania energii elektrycznej wymaganej przez Rząd (minimum 10% oszczędności pod groźbą kary finansowej) zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej Gmina Urszulin z przykrością informuje, iż począwszy od 1 grudnia 2022r. do 31 marca 2023r. zmuszona jest do zmiany czasu oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.

Preferencyjna sprzedaż paliwa stałego w Gminie Urszulin

Preferencyjna sprzedaż paliwa stałego w Gminie Urszulin

Osoby spełniające kryteria zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach będą mogły nabyć paliwo stałe od Gminy Urszulin. Wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup paliwa stałego, spełniająca następujące warunki:

 • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Urszulin,
 • jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
 • nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł

Termin rozpoczęcia sprzedaży paliwa stałego przez gminę jest uzależniony od podmiotu wprowadzającego do obrotu.

Ważne!

Osoby które złożyły wcześniej do Urzędu Gminy „Zgłoszenie zamiaru zakupu” proszone są o złożenie „Wniosku – zgłoszenie zapotrzebowania na zakup paliwa stałego po preferencyjnych cenach, w 2022 roku”.

Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2022  r.

Wszelkie informacje w sprawie zakupu paliwa stałego można uzyskać pod nr tel. 82 5713024.

Do pobrania:

Ogłoszenie paliwo stałe 2022

Wniosek gm. Urszulin 2022 węgiel

Wniosek gm. Urszulin 2022 węgiel

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Dodatek dla gospodarstw domowych  z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych

INFORMACJA

Wnioski o nowe świadczenie – dodatek dla gospodarstw domowych  z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych można składać w Urzędzie Gminy Urszulin, 22-234 Urszulin, ul. Kwiatowa 35 pok. nr 2 (sekretariat Urzędu).

 

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 

Przysługuje osobie w  gospodarstwie domowym,  w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022r. poz. 438 ze zm.) , do dnia 11  sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o którym mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje:

 • osobie fizycznej samotnie zamieszkującej i gospodarującej (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
 • osobie fizycznej i osobom z nią spokrewnionym lub niespokrewnionym pozostającym w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

 1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wniosku pozostawia się bez rozpoznania.  

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje:

 1. gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
 2. osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Na potrzeby składania wniosków przyjmuje się, że:

 1. jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego,
 2. gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Wnioski można składać do dnia 30 listopada 2022 r.:

 • na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Urszulin lub za pośrednictwem poczty,
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych Urząd Gminy Urszulin przesyła na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej (pod warunkiem, że został wskazany).

 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych 

Przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw:

 1. które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
 2. których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Podmioty te posiadają siedzibę oraz miejsce prowadzenia swojej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania ww. podmiotów.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożyła więcej niż jedna osoba uprawniona do reprezentowania ww. podmiotów, dodatek jest przyznawany na podstawie wniosku, który został złożony jako pierwszy.

 

Do pobrania

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowychwniosek-o-wyplate-dodatku-dla-gospodarstw-domowych-1663934326wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-niektorych-podmiotow-1663934418