Kategoria: Ogłoszenia

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin

 

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY URSZULIN

 

Wójt Gminy Urszulin, na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485. z póź.zm.) powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin.

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Urszulin.

 

 

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 10.10.2023 r. do 14.11.2023 r.  w następujących formach:

I Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:

 

II Zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą:

 • Pobranego i wydrukowanego formularza dostępnego na stronie internetowej: https://www.ug.urszulin.eu/, https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/
 • Ponadto, formularze w formie papierowej udostępniono w Urzędzie Gminy w Urszulinie: ul. Kwiatowa 35 22-234 Urszulin, pokój nr 16, możliwość pobrania formularza w godzinach pracy Urzędu.

Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres ul. Kwiatowa 35 22-234 Urszulin, lub osobiście w pokoju nr 16. w godzinach pracy Urzędu.

 

III Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 82 59 200 15 od lub w pokoju 16 w budynku Urzędu Gminy ul. Kwiatowa 35 22-234 Urszulin w godz. 7.30 do godz. 15.30 od poniedziałku do piątku.

 

IV Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem partnerów społeczno-gospodarczych:

 • zaplanowane w dniu 20.10.2023 r. o godz. 16.00 pod adresem: ul. Lubelska 31; 35, 22-234 Urszulin (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie).

 

V Ankieta konsultacyjna:

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych mogą zostać nieuwzględnione jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Urszulinie.

Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji przygotowane zostanie podsumowanie oraz sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Materiały podlegające konsultacjom:

Materiały informacyjne, tj.:

 • Projekt uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • Uzasadnienie projektu uchwały;
 • Mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji Gminy Urszulin;

udostępnione będą w wersji:

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/
 • na stronie internetowej Urzędu: https://www.ug.urszulin.eu/,
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu: ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin.
 • w parsie lokalnej: Nowy Tydzień tygodnik lokalny
 • na tablicach ogłoszeń (w widocznym miejscu) na terenie poszczególnych miejscowości Gminy Urszulin.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 485 z póz. zm. ) oraz zamieszczona na stronie www: https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/.

Obwieszczenie opublikowano dnia 09.10.2023 r.

Załączniki:

Obwieszczenie wraz z ww. załącznikami dostępne w BIPie Urzędu Gminy Urszulin  pod adresem:  https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/

 

Informacja w sprawie bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców Gminy Urszulin w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonych na 15 października 2023 r.

INFORMACJA

z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców Gminy Urszulin w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonych na 15 października 2023 r. Na podstawie art. 37f § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. 1277, z późn. zm.) – podaje się do publicznej wiadomości informację o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców Gminy Urszulin w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonych na 15 października 2023 r.

Linie komunikacyjne bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców Gminy Urszulin w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w Referendum Ogólnokrajowym funkcjonujące w dniu 15 października 2023 r.

Trasa 1 Wytyczno (Kochanowskie) – Wytyczno – Wólka Wytycka – Wytyczno.

Trasa 2 Zastawie – Sęków – Wereszczyn – Wielkopole – Przymiarki – Wereszczyn – Borysik – Wereszczyn.

Trasa 3 Jamniki – Łomnica – Wola Wereszczyńska – Zawadówka – Babsk – Wola Wereszczyńska.

Trasa 4 Grabniak – Sumin – Kozubata – Zabrodzie – Urszulin.

Trasa 5 Michałów – Urszulin – Wincencin – Andrzejów – Andrzejów-Osada – Urszulin.

Trasa 6 Stare Załucze – Nowe Załucze – Dębowiec – Urszulin.

 

Opis tras

BITWA O REMIZY – Rząd sfinansuje termomodernizację i doposażenie remiz OSP dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej

 

Gmina do 20 tys. mieszkańców, w której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w powiecie, otrzyma środki na sfinansowanie modernizacji strażnicy OSP. Dzięki tym funduszom możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja remizy, wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne, instalacja OZE, remont i doposażenie w niezbędny sprzęt. Wartość dofinansowania dla jednej remizy to nawet 1 milion złotych.
Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych będą realizowane w roku 2024, zgodnie z procedurami określonymi przez Ministra Klimatu i Środowiska w ramach właściwego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej).

 

 

ZAWIADOMIENIE o zebraniu uczestników scalenia gruntów Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka

KONKURS – Lokalne Ekoprakrtyki

 

Szanowni Państwo,

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) organizuje konkurs Lokalne Ekopraktyki, do udziału w którym serdecznie zapraszamy lokalne społeczności. Chcemy docenić najciekawsze inicjatywy ekologiczne, zrealizowane lokalnie w ciągu ostatniego roku. Mogą to być m.in. sposoby na oszczędzanie energii i zasobów (np. zbieranie deszczówki: różnorodne biologicznie ogródki: retencja wody: proekologiczne miejsce spotkań: wymiana sąsiedzka: warsztaty ekologiczne: naprawy w duchu no-waste: niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów, itd.). Aby projekt mógł być zgłoszony do konkursu, w jego przygotowanie powinno zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.

Konkurs skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko- wiejskich. Jego uczestnikami mogą zostać np.: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne. Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu.

Najciekawsze inicjatywy ekologiczne zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane w publikacji MKiŚ. Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej ministerstwa, pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacia-ekologiczna/ekopraktyki.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie w promowaniu konkursu. W załączeniu przekazujemy pakiet grafik, które mogą zostać wykorzystane w tym celu.

Pokażmy, jak razem dbamy o środowisko w swoim najbliższym otoczeniu!

 

Z wyrazami szacunku

Sergiusz Kieruzel

Dyrektor Departament Edukacji i Komunikacji

Ministerstwo Klimatu i Środowiska