Zakładamy panele solarne i fotowoltaiczne

imagesSzanowni Mieszkańcy
Uprzejmie informujemy, że gmina Urszulin zamierza podjąć starania o pozyskanie środków na realizację inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa. W tym celu należy wypełnić ankietę oraz zapoznać się z warunkami uczestnictwa w projekcie.
Ankietę można pobrać ze strony www.ug.urszulin.eu lub w Urzędzie Gminy Urszulin (pok. Nr. 19) Termin dostarczenia wypełnionej ankiety upływa 8 marca 2016 r.

Osoby do kontaktu Pani Agnieszka Grzegorczyk lub Pani Magdalena Kępa, tel. 825713216
Projekt będzie dotyczył:
I. Montażu kolektorów słonecznych

Kolektory słoneczne (zestawy solarne) służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób/użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Dla wstępnych (orientacyjnych) wyliczeń zakłada się, że aby osiągnąć zakładane pokrycie zapotrzebowania solarnego należy przyjąć wskaźnik, że na każdą osobę, która stale korzysta z ciepłej wody, przypada około0,9 – 1m2 powierzchni czynnej kolektora. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że standardowa powierzchnia kolektora płaskiego to około 1,8 – 2 m2 szacunkową ilość kolektorów w instalacjach w budynkach prywatnych wstępnie (orientacyjnie) określa się następująco:
– 2 kolektory dla 1-4 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.200 l
– 3 kolektory dla 5-6 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.300 l
– 4 kolektory dla 7-8 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.400 l
Dofinansowanie instalacji solarnych wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych instalacji (kosztów netto).
Szacowany wkład własny mieszkańców będzie wynosił od 2 000,00 zł do 4 000,00 zł. Istnieje możliwość wahania założonych cen +/- 20%
W pomieszczeniu, w którym będzie montowana instalacja powinna być doprowadzana instalacja ciepłej i zimnej wody. Obowiązek doprowadzenia instalacji ciepłej i zimnej wody spoczywa na zainteresowanym mieszkańcu. Koszt drugiej wężownicy w celu podłączenia zasobnika c.w.u z kotłem C.O stanowi koszt niekwalifikowany i jest ponoszony przez zainteresowanego mieszkańca.

II. Montażu paneli fotowoltaicznych – (wytwarzających prąd)
Jest to projekt w zakresie montażu mikroinstalacji prosumenckich, które produkują energię elektryczną tylko na własne potrzeby gospodarstwa domowego (nie mylić z potrzebami gospodarstwa rolnego) , czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. pralka, lodówka, zamrażarka, telewizor, terma itp., z możliwością odsprzedaży nadwyżki do zakładu energetycznego tzw. Net-metering (bilansowanie w okresach półrocznych energii wprowadzonej do sieci z energią pobraną z sieci)
W zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej, ilość produkowanego prądu jest różna. Panele fotowoltaiczne o mocy 1 kW, skierowane na południe wytworzą w Polsce w ciągu roku około 900-1100 kWh energii elektrycznej. Koszt założenia paneli fotowoltaicznych waha się znacznie w zależności od ich rodzaju (polikrysztaliczne czy monokrysztyliczne) i jakości, marki i jakości inwertera oraz poziomu skomplikowania montażu. Można przyjąć, że typowa rodzina potrzebuje 2500-3500 kWh rocznie. Na budynkach prywatnych mieszkalnych proponować będziemy montaż paneli o łącznej mocy 3 kW (12 paneli o mocy 250 W każdy). W żadnym wypadku wielkość zainstalowanej mocy nie może być większa od mocy umownej wynikającej z umowy zawartej z zakładem energetycznym.
W ankiecie należy podać ilość faktycznie zużytej energii elektrycznej i wartość energii elektrycznej zakupionej przez użytkownika w ostatnim rocznym okresie rozliczeniowym (dane za cały rok 2015) z sieci energetycznej na podstawie rozliczeń z Zakładem Energetycznym.
Dofinansowanie instalacji solarnych wynosi 65 % kosztów kwalifikowanych instalacji (kosztów netto).
Szacunkowy wkład własny mieszkańca montażu 1 kW mocy będzie wynosił ok. 2 500,00 zł.
Przykład: Łączna wysokość wkładu własnego montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW będzie wynosiła ok. 10 500,00 zł. Istnieje możliwość wahania założonych cen +/- 20%
Optymalne warunki dla montażu paneli fotowoltaicznych: połać dachu na budynku mieszkalnym (lub gospodarczym, niezacieniony grunt położony w niewielkiej odległości od domu mieszkalnego) musi być skierowana/y na południe (dopuszczalny kierunek południowo – wschodni oraz południowo – zachodni), a jej nachylenie do poziomu nie powinno być mniejsze niż 30° (optymalne 45°) oraz posiadać wolną powierzchnię niezbędną do zamontowania paneli fotowoltaicznych (średnio na 1 kW mocy potrzeba ok 7 m² powierzchni).

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE:
1. Uczestnikiem projektu może być właściciel/ współwłaściciele nieruchomości mieszkalnej położonej na terenie Gminy Urszulin.
2. W przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych uczestnikiem projektu jest Zarządca budynku.
3. W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu – podpisać umowę użyczenia.
4. Osoba zgłaszająca gotowość udziału w projekcie musi złożyć ankietę dotyczącą udziału w danym projekcie w celu wstępnej weryfikacji.
5. Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty eternitem.
6. Po utworzeniu listy osób zainteresowanych projektem, zostanie wyłoniony wykonawca dokumentacji technicznej, który dokona wizji lokalnej w każdym gospodarstwie i ostatecznie zdecyduje czy usytuowanie budynków oraz stan instalacji elektrycznej pozwolą na efektywny montaż paneli fotowoltaicznych/solarnych wraz z osprzętem. Opinia projektanta będzie decydująca i zweryfikuje ostateczną listę uczestników projektu, z którymi podpiszemy umowy.
7. Osoby zakwalifikowane przez projektanta do projektu zobowiązane będą do wniesienia opłaty w wysokości 200,00 zł brutto na opracowanie dokumentacji projektowej. Opłata nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku nieuzyskania dofinansowania przez gminę na realizację projektu ze środków unijnych.
8. Po zweryfikowaniu spełnienia warunków udziału w projekcie oraz uwzględnieniu mocy / wielkości instalacji uczestnik projektu w stosownym czasie zostanie poproszony o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Urszulin w celu zawarcia umowy użyczenia oraz umowy o warunkach realizacji instalacji solarnej lub fotowoltaicznej oraz dokonania opłaty na opracowanie dokumentacji projektowej
UWAGA:
ZŁOŻENIE WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW WE WSKAZANYM TERMINIE NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAKWALIFIKOWANIEM SIĘ DO PROJEKTU (WARUNKIEM KONIECZNYM BĘDĄ MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE MONTAŻU INSTALACJI).
REALIZACJA PROJEKTU NASTĄPI WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU UZYSKANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.

Informacja o zmianach

Informacja o naborze

ANKIETA GMINA URSZULIN_PANELE FOTOWOLTAICZNE

ANKIETA GMINA URSZULIN_SOLARY