LIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji – 16 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 13:00

Zawiadamiam, że LIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu
16 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 1300 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie
ul. Lubelska 31.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy.
 4. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2022 rok.
 5. Debata nad raportem o stanie gminy za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Urszulin wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Urszulin z wykonania budżetu za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Urszulin z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/137/2009 Rady Gminy Urszulin z dnia
  23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Urszulin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków
  i sposobu ich przyznawania.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 13. Przedstawienie raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku dla Gminy Urszulin.
 14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022.
 15. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 16. Dyskusja
 17. Zakończenie obrad.