Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wereszczyńskiej

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tj. Dz.U. z 202lr. poz. 1428).

Oferty należy złożyć do 25 lipca  2023 roku do godziny 15:30 w Urzędzie Gminy Urszulin.

Zarządzenie Wójta Gminy Urszulin w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wereszczyńskiej Wraz z ogłoszeniem o konkursie znajduje się w załączniku.