Zgłoś zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków

 

Gmina Urszulin rozpoczęła aktualizację ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia.

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Urszulin, wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków zapoznał się z niniejszym pismem i wypełnił załączone zgłoszenie. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię zawartej umowy na odbiór nieczystości ciekłych lub/i pokwitowanie uiszczenia opłaty za ostatnią usługę wywozu nieczystości.

Wypełnione i podpisane zgłoszenie wraz z kserokopią zawartej umowy lub/i pokwitowaniem uiszczenia opłaty za ostatni odbiór nieczystości ciekłych należy złożyć osobiście do Urzędu Gminy Urszulin, ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin, pokój nr 20 lub za pomocą poczty tradycyjnej, bądź mailowo: sekretariat@urszulin.eu  w terminie do dnia 28.04.2023 r.

Zgłoszenie można pobrać ze strony internetowej www.ug.urszulin.eu lub osobiście w Urzędzie Gminy Urszulin.

Obowiązki właściciela nieruchomości

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) i uchwałą nr XLVIII/291/2022 Rady Gminy Urszulin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin obowiązkiem właściciela nieruchomości jest:

zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy);

na podstawie § 22.1 Regulaminu, właściciele nieruchomości obowiązani są do wywozu nieczystości ciekłych w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Zgodnie z ust. 2 właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1.

Właściciele nieruchomości mają również obowiązek zgłaszania Wójtowi Gminy Urszulin faktu zaprzestania użytkowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków celem wykreślenia tych urządzeń z prowadzonej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrole

Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 5aa Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt jest zobowiązany prowadzić kontrole wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków. Niedostosowanie się do obowiązujących przepisów oraz nieprzekazanie podczas kontroli pokwitowań potwierdzających spełnienie wymagań w tym zakresie grozi konsekwencjami prawnymi.

 

Druki zgłoszenia: